Jazyk CS
Vstupní pole

NÁKUPNÍ PODMÍNKY


3. Ceny

Základ objednávky tvoří předem dohodnuté ceny. Ty jsou pak platné jako pevné ceny. Pokud výjimečně nebyly předem dohodnuty ceny, musí být tyto ceny uvedeny v potvrzení zakázky; v takovém případě nám zůstává vyhrazeno konečné odsouhlasení.

4. Zaslání

Veškeré zboží musí být – pokud není dohodnuto nic jiného – dodáno vyplaceně ze závodu, včetně bezplatných obalů. Pokud ovšem balení zůstává majetkem dodavatele a je vyúčtováno, musí nám být v plné výši dobropisovány při bezplatném zpětném zaslání. Při výpočtu hmotností platí drážní hmotnost.

Ke každé zásilce musí být přiloženy dodací listy, balicí listy nebo jiné průvodky zboží, které musí obsahovat podrobný popis obsahu a naše číslo objednávky a číslo zakázky. Kromě toho musí být u mechanicky zhotovených dílů přiložen výkres a příslušné osvědčení. U hmotnostních zásilek musí nám být předloženy hmotnosti s úředními vážními lístky.
Není-li uvedeno nic jiného, zasílá se zásilka na naši adresu

        Balíkové služby, pošta, nákladní vůz, osobní vůz, poslové:  
        D-40880 Ratingen, Am Rosenkothen 4-12

Dodavatel je v každém případě povinen, zvolit cenově nejvýhodnější druh přepravy a zajistit pojištění zaslaného zboží.

Výjimkou je pouze to, pokud písemně upozorníme na to, že pojištění provedeme sami. Zásilky probíhají na riziko dodavatele.

 

5. Potvrzení zakázky

Všechny zakázky musí být dodavatelem potvrzeny neprodleně po příchodu naší objednávky, nejpozději během týdne. Je-li tato lhůta překročena, jsme oprávněni zakázku odvolat.


6. Faktury

Faktury nám musí být zasílány ve dvojím vyhotovení, odděleně od zásilky. Faktury musí obsahovat naše číslo objednávky a přesný den zaslání.


7. Platební podmínky

Platby probíhají v hotovosti nebo v platebních prostředcích dle naší volby buď
      a) 14 dní po doručení faktury s 3 % srážkou nebo
      b) 3 měsíce po doručení faktury netto.
      c) Zásilky na dobírku: zásadně bankovním převodem nebo platbou předem.
Reklamace dodávky nás opravňují k zadržení splatných plateb.

 

8. Záruka

Za dodané zboží přebírá dodavatel záruku na dobu jednoho roku podle jejich použití i bez včasného uplatnění reklamace, že bude vykazovat dodavatelem přislíbené vlastnosti a nevyskytnou se u něj závady, které
znemožní nebo sníží použitelnost k obvyklým nebo podle objednávky předpokládaný způsob použití. Bez dotčení zákonných nároků vyplývajících z nedostatku, můžeme dle naší volby vyžadovat bezplatné odstranění nedostatku nebo bezplatnou dodávku nezávadného kusu. Ocitne-li se dodavatel v prodlení se svými závazky ze záručního plnění,
jsme také oprávněni k pořízení náhrady na náklady dodavatele. Skryté vady nás opravňují požadovat náhradu za neužitečně vynaložený materiál a mzdy. Při nedbalém jednání dodavatele nám přísluší nárok na náhradu škody z důvodu nesplnění, a to i tehdy, pokud je i vůči nám z důvodu vadné dodávky dodavatele uplatněn nárok na náhradu škody. Zboží dodané v rozporu se smlouvou bude zasláno zpět na náklady a riziko dodavatele. Neprobíhají-li dodávky opakovaně v souladu se smlouvou, pak jsme oprávněni k odstoupení od smlouvy.

 

9. Výrobní prostředky

Modely, vzory, nástroje, výkresy a další pomocné prostředky, které poskytneme, zůstávají naším vlastnictvím. Nesmí být bez našeho svolení prodávány třetím osobám a musí nám být po zhotovení zakázky bezplatně a bez vyzvání zaslány zpět. Zboží, vyráběné pomocí těchto výrobních prostředků nesmí být rovněž prodáváno třetím osobám. Veškeré předměty, přenechané dodavateli, dokud se nachází v jeho držení, musí být v náš prospěch dodavatelem bezplatně pojištěny proti nebezpečí požáru a krádeži.


10. Ochranná práva

Dodavatel přebírá odpovědnost za to, aby jeho dodávkou nebyly porušena žádná cizí ochranná práva v tuzemsku ani v zahraničí.


11. Ochranná zařízení

Veškeré agregáty, hydraulické prefabrikáty, stroje atd. musí být dodány se zákonem předepsanými ochrannými opatřeními a odpovídat jejich ustanovením.


12. Obchodní tajemství

Dodavatel je povinen, jednat s našimi objednávkami a všemi s nimi souvisejícími obchodními a technickými detaily jako s obchodním tajemstvím. Upozornění na obchodní spojení s námi smí být uvedeno v reklamě dodavatele jen s naším písemným souhlasem pro reklamu.

 

13. Místo plnění, soudní příslušnost

Pokud nebylo písemně sjednáno něco jiného, je místem plnění pro všechny závazky Ratingen.  Místem soudní příslušnosti pro případné sporné případy je soud, příslušný pro Ratingen.